Food fun fit It is! .    

Voeding en beweging voor volwassenen en kids! .

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden (hierna: AV) wordt verstaan onder: 

- Food fun fit It is!, mevrouw K. Drenth:       handelend als zelfstandig werkend voedings- en bewegingscoach
- Cliënt:                                                     degene aan wie door de voedings- en bewegingscoach advies wordt verleend
- Arts:                                                       de huisarts of specialist door wie de client naar de voedings- en bewegingscoach is verwezen
- Praktijkadres:                                           de locatie waarop de praktijk van de voedings- bewegingscoach is gevestigd  

Artikel 2 Algemeen

De voedings- en bewegingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3 Basis

De voedings- en bewegingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing van de arts behandelen. In het laatste geval houdt de voedings- en bewegingscoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de voedings- en bewegingscoach.

Artikel 4 Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of het onderling anders afgesproken adres dient hij/zij de voedings- en bewegingscoach hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt afspraken niet binnen 24 uur telefonisch of per e-mail afmeldt aan de voedings- en bewegingscoach, is de voedings- en bewegingscoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Bij annuleren van de gehele groepscursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht, mits 2 weken van tevoren afgemeld. Indien een deelnemer 1 of meerdere groepslessen onverhoopt niet kan bijwonen wordt dat deel van de cursus niet gerestitueerd.

Artikel 5 Tariefstelling 

Voor de behandeling aanvangt deelt de voedings- en bewegingscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedings- en bewegingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, waarbij de voedings- en bewegingscoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt contant aan de voedings- bewegingscoach voor ieder consult en 10-rittenkaart voor Fun/fit senior en junior in de praktijk of op het onderling afgesproken adres. Bij een Onlinebegeleiding dient het te betalen bedrag vooraf overgemaakt te worden op het door de voedings- en bewegingscoach opgegeven Bank of Girorekeningnummer. Bij afname van een totaalpakket moeten de consulten binnen 1 jaar na startdatum afgenomen worden. Consulten die na 1 jaar nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald maar zullen komen te vervallen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

De voedings- en bewegingscoach behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of  de hierop betrekking hebbende informatie en "knowhow", zelf wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedings- en bewegingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedings- en bewegingscoach verstrekt zijn.

Artikel 8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedings- en bewegingscoach heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheid, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, óf vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Het advies van de voedings- en bewegingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedings- en bewegingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedings- en bewegingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedings- en bewegingscoach. De voedings- en bewegingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Het meedoen van de trainingssessies (Fun/fit senior/junior) is op eigen risico.  

Algemene voorwaarden LIDMAATSCHAP FOOD FUN FIT IT IS

Artikel 1: Duur en inhoud overeenkomst, inschrijfgeld, lidmaatschapskosten

De overeenkomst wordt in het geval van de proefmaand en de arrangementen automatisch stopgezet. Voor de abonnementen geldt dat zij, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, automatisch worden verlengd voor onbepaalde tijd.

De lidmaatschapskosten zijn per maand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door Food fun fit It is middels automatische incasso worden geïncasseerd.

Het lidmaatschap geeft het Lid recht om onbeperkt gebruik van de trainingen van Food fun fit It is zoals aangegeven op de website www.foodfunfit-itis.nl  

Indien het Food fun fit It is! niet lukt om de verschuldigde lidmaatschapskosten te incasseren heeft zij het recht om het volgende in rekening te brengen:  

Een vertragingsrente ter grootte van 2% per maand. Gedeelten van een maand worden als volle maand berekend.De in redelijkheid te maken incassokosten met een minimum van € 40,00. De kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen. Hiervoor geldt een minimum van € 20,00 per verzonden herinnering.

Artikel 2: Machtiging tot incasso

Het Lid machtigt Food fun fit It is! om de overeengekomen lidmaatschapskosten maandelijks af te schrijven van zijn bank- of girorekeningnummer.  

Artikel 3: Verhuizing

Het Lid dient zelf tijdig zorg te dragen voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.

Indien het Lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de lidmaatschap kosten tot het einde van de overeenkomst te voldoen.

Artikel 4: Opzegging

Na afloop van de eerste periode van inschrijving wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

Na afloop van de eerste periode dient Lid de overeenkomst op te zeggen voor de 1e van de maand (vb. geef je een opzegging door op 1 december, dan is 1 januari de laatste dag van jouw lidmaatschap). Gezien het vorengaande dient nog 1 maand contributie te worden voldaan.

Opzegging dient uitsluitend schriftelijk met een aan de directie gericht schrijven te geschieden en per post verstuurd te worden aan Food fun fit It is! (Jan Tooropstraat 30, 7606 JT Almelo) E-mail berichten zijn niet rechtsgeldig en worden als zodanig niet geaccepteerd.

Artikel 5: Tariefaanpassing

Food fun fit It is! behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Leden worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Bij prijsverhogingen van 10% of meer heeft het Lid het recht de overeenkomst te beëindigen. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW aanpassingen) worden onmiddellijk ingevoerd en kunnen geen reden tot beëindiging van de overeenkomst zijn.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Het deelnemen aan programma’s en trainingen van Food fun fit It is! is geheel voor eigen risico van het Lid.

Food fun fit It is! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

Het Lid zal Food fun fit It is! vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Food fun fit It is! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 7: Klachten

In geval van klachten zal het Lid zich wenden tot de directie van Food fun fit It is!.  

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

K. Drenth, voedings- en bewegingscoach (november 2013)

 

Opbellen
E-mail